Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Čísla :.


          V systéme označovania akordov - akordových značkách plnia čísla úlohu vyjadrenia rôznych intervalov a intervalových zostáv. Intervaly sú presne určené samotnými číslami, alebo sú čísla kombinované s posúvkami či inými znamienkami. Jednoduché čísla - každá akordová značka je symbolicky vyjadrená schémou akordu. Pretože ide o terciový systém, vykazuje akordová značka predovšetkým primu, terciu, kvintu, septimu, nonu, undecimu a tercdecimu. Vyskytuje sa kvarta a sexta o ktorých si povieme neskôr. Ak využijeme číselné značenie intervalov arabskými číslami ako sme používali pri intervaloch, dostaneme číselné označenie pre intervaly nachádzajúce sa v súzvuku - akorde:

3 = veľká tercia, 4 = čistá kvarta, 5 = čistá kvinta, 6 = veľká sexta, 7 = malá septima, 9 = veľká nona, 11 = čistá undecima, 13 = veľká tercdecima

          Z týchto jednoduchých čísiel sa nepoužíva označenie veľkej a malej tercie a kvinty pretože tvoria kvintakord. Pre rôzne typy kvintakordov sa využíva označenie pomocou značiek alebo skratiek. Kvinta sa označuje, len keď je v akorde iná ako čistá! (zmenšená =5b alebo 5-, alebo zväčšená 5♯ alebo 5+ viď časť znamienka)
          Uvedené čísla (7, 9, 11, 13) sa objavia v akordových značkách len vtedy, ak predstavujú druh akordu - akordovú triedu. Vtedy súčasne predstavujú a označujú aj príslušný interval! Takto sa objaví číslica „7" len v značke septakordu (štvorzvuku) z malou septimou, napr.: C7 = c-e-g-b, pričom interval medzi tónmi „c - b" je malá septima. Rovnako D7 = d-fis-a-c1, pričom interval medzi „d - c1" je tiež malá septima.
          V značke nonového akordu z veľkou nonou (päťzvuk - nonový akord) sa objaví označenie číslicou9" (napr.: C9 = c-e-g-b-d1, pričom tóny „c - d1" tvoria interval veľkej nony).
          V značke undecimového akordu z čistou undecimou (šesťzvuk - undecimový akord) sa objaví označenie číslicou „11" (napr.: C11 = c-e-g-b-d1-f1, pričom tóny „c - f1" tvoria interval čistej undecimy).
          V značke tercdecimového akordu z veľkou tercdecimou (sedemzvuk - tercdecimový akord) sa objaví označenie číslicou „13" (napr.: C13 = c-e-g-b-d1-f1-a1, pričom tóny „c - a1" tvoria interval veľkej tercdecimy).
          Číslice 7, 9, 11 a 13 vyjadrujú okrem najväčšieho intervalu v akorde aj druh akordu - akordovú triedu. Z toho vyplýva, že ak bude v niektorom nonovom akorde aj malá septima, napr.: c-e-g-b-d1, nebudeme takýto akord zložito označovať C9/7 ale len C9. Tiež ak undecimový akord obsahuje malú septimu a veľkú nonu (napr.: c-e-g-b-d1-f1), nebudeme ho označovať C11/9/7 ale len C11. Rovnako tercdecimový akord obsahuje malú septimu, veľkú nonu a čistú undecimu (napr.: c-e-g-b-d1-f1-a1), nebudeme ho označovať C13/11/9/7 ale len C13. Čísla za písmenovým označením môžu nasledovať za sebou alebo pod sebou alebo v kombinácii z rôznymi značkami alebo skratkami.
          System akordových značiek disponuje ešte dvomi jednoduchými číslami „4" (čistá kvarta) a „6" (veľká sexta). Ide o dva intervaly tzv. „neterciových akordov", ktoré sú v bežnej harmonizácii často používané najmä ako náhrady tercie (kvarta) a kvinty (sexta). U sexty ide niekedy aj o obhohatenie akordu, keď celý kvintakord obsahuje navyše ešte aj sextu, napr.: C6 = c-e-g-a alebo: Cmi6 = c-es-g-a. V týchto prípadoch sa ale nejedná o septakord - akordovú triedu, aj keď akord obsahuje štyri tóny. Ide o obohatený kvintakord, nakolko štvorzvuk by bol septakordom (akordovou triedou) až keby obsahoval interval niektorej septimy.
          V prípadoch kedy sa nejaký interval nahradzuje iným susedným sa používa skratka sus. Tak napríklad akord C4sus sa skladá z tónov: c-f-g, kde je tercia „e" nahradená kvartou „f". Takýto akord nemá tónorod, lebo neobsahuje terciu - nevieme určiť jeho pohlavie. Určiť by sme ho mohli v spojitosťi z predchádzajúcim a nasledujúcim akordom. Akordy kde je použitá kvarta namiesto tercie sú časté, naopak akordy, ktoré by boli obohatené o kvartu, tj. obsahujú ako terciu tak aj kvartu sú v bežnej praxi menej časté.) Tiež v prípade nahradenia kvinty sextou napr.: C6sus = c-e-a, kde je kvinta „g" nahradená sextou „a" by sa vlastne jednalo o prvý obrat kvintakordu Ami.
          Akordy z pridanou sextou (napr.:C6, Cmi6) alebo nahradenou terciou (napr.: C4, D4) získali veľkú obľubu. Postavenie akordov „4" a „6" sa zrovnoprávnilo z ostatnými akordickými tónmi aj keď netvoria akordovú triedu. Dôležité je si uvedomiť, či ide o nahradenie nejakého intervalu (použijeme v značke sus) alebo interval len pridáme: C6sus = c-e-a (= 1. obrat Ami), C6 = c-e-g-a. Praktický dôsledok toho je ten, že ak sa v akorde objaví sexta, musí sa bezpodmienečne objaviť aj v akordovej značke! Napríklad akord: C9/6 = c-e-g-a-b-d1. Alebo: C9/6sus = c-e-a-b-d1. Takýto akord obsahuje automaticky malú septimu „b". S pridanou alebo nahradenou (sus) sextou sa v tomto akorde normálne nepočíta a preto v akordovej značke musí byť sexta (alebo kvarta) označená! Tiež musí byť jasné či sexta (kvarta) nahradzuje alebo doplňuje akord (použitie skratky sus).
          Pri štvorke (4) ide v podstate skoro vždy o nahradenie tercie, alebo o undecimu prenesenú o oktávu nižšie. Často sa používa striedanie durového kvintakordu z kvintakordom kde je tercia nahradená kvartou napr.: D - D4 - D. Niekedy sa takto používa aj náhrada tercie sekundou a akord sa označuje číslom „2". C2 = c-d-g (sekunda „d" nahrádza terciu - tón „e"), D2= d-e-a (sekunda „e" nahrádza terciu - tón „fis"),. Alebo sa používa akordový sled napr.: D - D4 - D - D2.... atď


Zapamätajme si:

čísla sa píšu za písmená označujúce akordy, pričom písmeno označuje aj základný tón akordu

akord označený vyššou akordovou triedou napr.: C13 má automaticky daný obsah čistej undecimy (11), veľkej nony (9) a malej septimy (7). Toto platí aj u nižších tried napr.: C11 automaticky zohľadňuje obsah veľkej nony (9) a malej septimy (7) a tiež napr. u C9, kde automaticky zohľadňujeme obsah malej septimy (7).

jedine v prípade, že tieto akordy obsahujú iný interval ako malú septimu, resp. veľkú nonu alebo čistú undecimu, potom takýto interval označujeme (viď skratky, posuvky a znamienka).

pre označenie sexty používame číslo 6, ak je ku kvintakordu pridaná. Ak táto nahradzuje kvintu akordu použijeme k označeniu 6 aj skratku sus.

pri použití intervalu čistej kvarty (4) alebo veľkej sekundy (2) ide väčšinou o nahradenie tercie v akorde a potom musíme použiť skratku sus.

k ďalšiemu spresneniu akordov a ich intervalovej skladby používame doplnkové označenie posuvkou (krížik ♯, alebo „béčko - ♭") alebo skratkou (napr. sus) alebo iné znamienka - viď ďalej.
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku